nieuws

Verslag informatiebijeenkomst S2 Kruisvaartkade

Datum: Dinsdag 2 november

Tijd bijeenkomst: 19.00-20.45 uur

Klik hier om de de presentatie van de informatiebijeenkomst te downloaden1. Terugblik:

over het proces Edo Schrijver van Objectum blikt terug op afgelopen jaar. De indiening in januari 2020 voor de twee blokken S1 en S2 is destijds niet doorgezet. In samenspraak met de gemeente is er besloten dat de blokken kwalitatief beter moeten. Hierover zijn zij het afgelopen half jaar opnieuw in overleg gegaan. Het resultaat is een kwalitatief hoogwaardig plan met integrale benadering. Deze integrale benadering wordt vandaag toegelicht en het ontwerp van S2 wordt specifiek uitgelicht aangezien hiervan de vergunningsaanvraag op 3 november wordt ingediend.2. Overall:

project Kruisvaartkade Stedenbouwkundige Erik Go licht de overall visie toe voor Kruisvaartkade. Het eerste uitgangspunt voor Kruisvaartkade waren 7 bouwblokken. In afstemming met het Qteam (Kwaliteitsteam) zijn de blokken steeds verder uitgewerkt, met de focus op creëren van één geheel wat bij elkaar past en aanvult. De ambitie om één Kruisvaartkwartier te ontwikkelen moet in de plannen geborgd worden. Belangrijk punt hierbij is hoe de verschillende blokken zich tot elkaar en hoe de dakopbouwen zijn opgebouwd. Dit is een zoektocht naar de juiste balans tussen variatie en eenheid. Het beeldkwaliteitsplan is hierbij een sterke basis. Bij deze zoektocht is ook ontdekt dat het programma (wat is toegestaan op deze locatie) ook past binnen 6 bouwblokken in plaats van 7. Om deze reden is S3 uit het huidige ontwerp gehaald. Deze kavel wordt groen ingericht en moet gaan functioneren als verbindingskavel. Het bestemmingsplan zou nog 20 tot 30 woningen toelaten maar hier kan geen volledig gebouw mee worden ingevuld. Daarom staan deze momenteel niet op de planning om gebouwd te worden.Vragen van bewoners

Vraag: Hoe zit het met de horeca?

Antwoord: in gebouw S7 is er ruimte voor dienstverlening, echter is hier nog geen concrete invulling voor.Vraag: De woningen passen nu in 6 gebouwen. Worden de woningen dan kleiner?

Antwoord: We houden hier de minimale woonoppervlakte aan van het huidige beleid van de Utrechtse gemeente, echter de grootte van de woningen varieert.Vraag: Wat verdeeld is, is dat naar de koppen verschoven?

Antwoord: Dit zit inderdaad in het achterste gedeelte.Vraag: Wat is de overweging om S3 zo in te vullen?

Antwoord: In het stedenbouwkundige plan was er een idee om een verbinding aan te brengen, het blok moest altijd al een verbindende factor zijn tussen S1/S2 en S4t/mS7. Nu blijkt dat het programma verdeeld kan worden over de andere blokken. Toen zijn we gaan denken hoe je die verbinding op een andere manier kan maken. Om deze reden is er voor deze groeninvulling gekozen.Vraag: het voorste gedeelte blijft onveranderd?

Antwoord: ja dat blijven watervilla’sVraag: ik heb begrepen dat één van de redenen dat S3 eruit is, is dat er een fietstunnel komt?

Antwoord gemeente: Er is altijd rekening gehouden met de fietstunnel, maar de fietstunnel is niet de reden dat S3 er niet komt. Het komt de gemeente wel goed uit want de gemeente wil graag verbinding tussen centrum en west verbeteren. Echter zijn we nog niet zo ver om dit te realiseren aangezien hier nog geen besluit over genomen is.Vraag: Gaat het geluid van het spoor nu niet de buurt in nu S3 is weggehaald? S3 zou namelijk een dempend effect hebben.

Antwoord: er komt een nieuw geluidsonderzoek.Vraag: is S7 groter geworden?

Antwoord: S7 heeft juist relatief in minder volume dan voorheen. Het gebouw S7 is nu minder getrapt dan het voorstel van MVRDV. De vorm van het gebouw is effectiever ingedeeld waardoor de voetprint van het gebouw zelfs kleiner is geworden.Vraag: in S7 komt commerciële ruimte?

Antwoord: hebben we nog geen invulling voor, bestemmingsplan geeft spelregels wat hier mag. (dienstverlening, kleine kantoren etc.) 640m2 in S7Vraag: bij mij stond er geluidswal (ik woon tegenover S7)

Antwoord: Er komt een nieuw geluidonderzoek. Op grond van dit onderzoek zullen we bepalen welke acties er moeten worden ondernomen.Vraag: Maken jullie ook een bezonningsstudie?

Antwoord: Hier is bij het vaststellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen uitvoerig over gesproken. De huidige plannen passen binnen het bestemmingsplan en er wordt aan de afspraken gehouden over afstanden en hoogteopbouw. Het ligt niet in de planning om hiervoor een extra bezonningsstudie uit te voeren.3. Toelichting planning

Edo schrijver licht onderstaande planning toe voor het aanvragen van omgevingsvergunning en de streefdata voor de start van de bouw voor de verschillende bouwblokken.

S2

- Aanvraag omgevingsvergunning: z.s.m.

- Start bouw: April 2022

S1

- Aanvraag omgevingsvergunning: eind 2021.

- Start bouw: zomer 2022

S4 & S5

- Aanvraag omgevingsvergunning: februari 2022

- Start bouw: April 2023

S4 & S5

- Aanvraag omgevingsvergunning: april 2022

- Start bouw: April 2024Vragen van bewoners

Vraag: in hoeverre is de planning definitief?

Antwoord: wij willen graag bouwen, om dit te bewerkstelligen zijn we met een groot team bezig om dit te realiseren. We zijn momenteel in gesprek met aannemers om te zorgen dat we veilig kunnen bouwen. O.a. vanwege de woonboten, wegverkeer, spoor etc. is het een complexe situatie. Dit vereist een zorgvuldige aanpak. Maar de planning zoals gecommuniceerd zijn wel onze streefdata.Vraag: Kan een vergunning ook afgekeurd worden?

Antwoord: Als de ontwerpen/plannen die wij indienen niet volgens bestemmingsplan en bouwbesluit zijn dan is dat een mogelijkheid. Daarnaast is er een inzage termijn en bezwaar traject.Vraag: Dus voor elk blok moet deze procedure doorlopen?

Antwoord: In principe wel maar we kunnen ook voor meerdere gebouwen tegelijk een omgevingsvergunning (=bouwvergunning) aanvragen.Vraag: Kan er door de gemeente een toelichting worden gegeven over de procedure?

Antwoord: Toelichting vanuit de gemeente: Iemand van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) gaat het plan toetsen op het bestemmingsplan en bouwbesluit en andere beleidsregels (o.a. trillingsrapport) daar heeft hij 8 weken voor. Als er iets ontbreekt dan moet Objectum dat aanvullend aanleveren. Dan is er de mogelijkheid van 6 weken uitstel als er nog dingen nader onderzocht moeten worden. Daarna mogen bewoners en belanghebbenden een zienswijze indienen. Op basis daarvan kan de vergunning worden verleend of alsnog afgewezen op basis van bezwaren, of er moeten nog aanpassingen gedaan worden.Vraag: Is de aannemer Plegt-Vos?

Antwoord: we hebben nog geen beslissing gemaakt, we zijn nog in gesprek met diverse aannemers.4. Co-creatie

Renzo Veenstra blikt terug in de presentatie op de twee workshops die zijn geweest over de groene ruimtes.Vragen van bewoners

Vraag: kan je concreter maken wat je onder recreatie verstaat?

Antwoord: Onder recreatie worden principes voor de mens ontwikkeld (picknickplekken, bankjes, etc.).Vraag: wanneer wordt er opvolging gegeven aan de co-creatie sessies?

Antwoord: We kunnen de volgende co-creatie sessie snel inplannen. We hebben zo’n 3 weken nodig om het ontwerp te maken. Afhankelijk van de agenda van de deelnemers kan er in de periode na die drie weken een bijeenkomst worden gepland. De co-creatie groep blijft hetzelfde zoals bij workshop 1 en 2. Workshop 3 en 4 volgen elkaar sneller op dan we vroeger hebben gecommuniceerd. Dit komt omdat de ontwikkeling van de gebouwen sneller gaat.5. Presentatie ontwerp S2

Jurgen ten Hoeve van Moke Architecten licht het ontwerp van S2 toe in zijn presentatie. Blok S2 bestaat uit een appartementengebouw gelegen aan de Dichtersbaan en grondgebonden woningen aan de Kruisvaart. Tussen deze twee delen bevindt zich een binnentuin. Aan deze binnentuin zitten de balkons en buitenruimten van de appartementen en tevens de voordeuren van de grondgebonden woningen. Het parkeren voor het gehele woonblok gebeurt in een ondergrondse parkeergarage. Renzo Veenstra van RRog ligt het ontwerp van de binnentuin toe.Vragen van bewoners

Vraag: zijn er balkonbakken meegenomen in het ontwerp?

Antwoord: ja klopt, deze worden gefaciliteerd. Maar uiteindelijk zijn dit individuele balkons. Wij creëren de condities dat mensen hun groen daar kunnen planten.Vraag: hoe zit het met de zon?

Antwoord: er zijn normen over hoeveelheid zontoetreding. Deze moeten worden gehaald.

Vraag: wij hebben veel tijd en effort gestoken dat we echt groen krijgen, dat moet niet afhankelijk zijn van de nieuwe bewoners. Hoe kunnen jullie dit garanderen?

Antwoord: de ontwikkelaar wil dit als beleggingsobject aanhouden. Je kan in de statuten de voorwaarden laten opnemen.Vraag: hoe zit het met de hittestress, want er is veel steen. Klimaatadaptieve maatregelen?

Antwoord: We maken een sterk vergroende binnenhof en een gebouw met plantenbakken en daktuinen. We voldoen hiermee aan de uitgangspunten van het BKP.Vraag: Hoe zit het met een groene gevel?

Antwoord: We passen een vergroening toe op twee niveaus. In de eerste plaats vergroenen we daken en borstweringen, als onderdeel van de collectieve ruimtes. Daarnaast hebben we plantenbakken aan de gevel ontworpen, die worden voorzien van een substraatlaag en beplanting. Het onderhoud van deze plantenbakken ligt bij de toekomstige bewoners.

Opmerking: Een groene gevel vind ik wel een belangrijk topic. Hierin moet wel het beeldkwaliteitsplan worden gevolgd.Vraag: Hoe zit het met de wateropname?

Antwoord: Het volledige bebouwde oppervlakte kan niet worden gecompenseerd met oppervlaktewater. We hebben daarom een ‘getrapt’ systeem; een groot deel van het water wordt gebufferd in een IT-riool. Een deel van het water wordt gebufferd in de collectieve binnentuin. Dit gebeurt in het sedimentatiepakket.Vraag: is dat iets heel nieuws wat u nu presenteert?

Antwoord: dit systeem bestaat al langer, maar is nu technisch en financieel haalbaarder.Vraag: Hoe wordt de oever ingericht?

Antwoord: er komt een groene erfafscheiding (zoals ook zichtbaar is op het sfeerbeeld) en daarvoor drijvende eilandjes waar beplanting op zal groeien.Vraag: dan wordt de vaart smaller?

Antwoord: De vaart wordt niet daadwerkelijk smaller. De eilanden zijn drijvend en zijn bedacht om de, door de klankbordgroep aangegeven wens van bescherming van privacy, zoveel mogelijk op te lossen. De eilanden vergroenen het beeld van de Kruisvaart en door de opgaande beplanting wordt de inkijk verminderd.Vraag: komen hier steigertjes?

Antwoord: Er worden door ons geen steigers of vlonders gemaakt. De toekomstige bewoners krijgen een opening met daarin 2 traptreden die het water benaderbaar maken. Zodat ze hier een kano kunnen aanmeren. Of hun schaatsen aan kunnen doen in de winter.Vraag: het is eigen tuin, die mag je zelf inrichten?

Antwoord: Klopt. Maar de inrichting van de tuin wordt mee opgeleverd. Er zal dus voor de toekomstige bewoners weinig tot geen aanleiding zijn om de randen van de tuin anders in te richten.

Vraag: hoe zit het met het beheer van het riet?

Antwoord: Het drijvende eiland in de Kruisvaart wordt onderhouden door de gemeente Utrecht en is dus niet van de individuele bewoner.

Opmerking: binnen de kaders een mooi plan, maar ik heb alsnog zorgen over de warmte. vraag om verantwoordelijkheid te nemen.Vraag; als je groen in VVE kan meenemen dan kan het toch ook in de achtertuin?

Antwoord: Dat is in dit geval niet mogelijk, omdat de grondgebonden woningen geen onderdeel zullen zijn van de VVE6. Presentatie sloop en bouwwerkzaamheden

Er moet nog een nieuw BLVC plan ingediend worden (o.a. over geluid, trillingen en stof). Hier zijn we nog mee bezig.Vragen van bewoners

Vraag: wat is er over de belofte om niet te gaan heien?

Antwoord: Er is hier geen belofte over gedaan. We hebben dit dringende verzoek vanuit de buurt wel gehoord. We zijn nog bezig met een aannemer te selecteren, dan pas kunnen we hier iets over zeggen.

Vraag: wanneer is de BLVC rond?

Antwoord: z.s.m. maar kan ik niet zoveel over zeggen nu. Wel belangrijk om onderscheid te maken tussen twee aparte BLVC namelijk:

• BLVC - voor bouwrijp maken en voor sloop

• BLVC - voor vergunningsaanvraagVraag: klopt het dat er geen geluidsmuur meer wordt neergezet tegenover S7?

Antwoord: Daar zijn momenteel geen plannen voor.

Opmerking: hierbij het verzoek goed na te gaan wat betreft geluidsoverlastVraag: er is al bestaande schade, er is pas opname gedaan toen de schade al veroorzaakt was. Er is geen vooropname gemaakt. Wordt er voor de volgende fase wel een vooropname gedaan?

Antwoord: we hebben al trilling meters geplaatst. We willen dit ook in de selectie van de aannemer meenemen. Wij willen namelijk ook weten waar we aan toe zijn en overlast voor omwonenden voorkomen.

Opmerking: trillingen staan op de verkeerde plekken, graag deze nakijken.

Opmerking: is het een mogelijkheid om bij iedereen een nulmeting te doen?7. Planning project - communicatie- en participatiemomenten

Herman Geerdes van Dietz Strategie & Communicatie licht de beoogde communicatie toe. Op basis van de gegeven input van de klankbordgroep wordt er een communicatieplan opgesteld om inwoners beter te informeren. Er wordt aangegeven dat voor elk nieuw gebouw een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd.

Opmerking: bij inzage van vergunning, graag de informatie hierover publiceren in de nieuwsbrief.20.45 afsluiting van de bijeenkomst

Ontwikkelaar/ belegger: Danube Hospitality Beteiligungs GmbH
In samenwerking met: